End-points of Decompression of in Lumbar Transforaminal Endoscopic Spine Surgery: A Narrative Review of Objective and Subjective Criteria to Prevent Failures
Ajay Krishnan, Nandan Marathe, Devanand Degulmadi, Shivanand Mayi, Ravi Ranjan, Shiv Kumar Bali, Vatsal Parmar, Pratham C Amin, Preety A Krishnan, Mirant R Dave, Bharat R Dave
J Minim Invasive Spine Surg Tech. 2022;7(1):68-83.   Published online 2022 Apr 29     DOI: https://doi.org/10.21182/jmisst.2022.00444
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Prognostic factors for residual symptoms following percutaneous endoscopic lumbar discectomy
Yang Yu, Jingming Wang, Lei Wang, Wenqiang Xing, Xiaoduo Xu, Tiantian zhu, Qinglei Gong, Weimin Huang
Neurosurgical Review.2024;[Epub]     CrossRef
Transforaminal Endoscopic Ventral Stenosis Decompression in Calcified Lumbar Disc Herniation: A Long Term Outcome in 79 Patients
Ajay Krishnan, Chandhan Murugan, Mikeson Panthackel, Abhijith Anil, Devanand Degulmadi, Shivanand Mayi, Ravi Ranjan Rai, Mirant B. Dave, Mrugank Narvekar, Rohan Killekar, Preety Ajay Krishnan, Bharat R. Dave
World Neurosurgery.2024; 186: e191.     CrossRef
Comparative outcomes of obese and non-obese patients with lumbar disc herniation receiving full endoscopic transforaminal discectomy: a systematic review and meta-analysis
An-Ping Feng, Shang-Feng Yu, Chien-Min Chen, Li-Ru He, Shang-Wun Jhang, Guang-Xun Lin
BMC Musculoskeletal Disorders.2024;[Epub]     CrossRef
Investigating the impact of cartilaginous endplate herniation on recovery from percutaneous endoscopic lumbar discectomy
Zenghui Zhao, Hao Qi, Chenchen Wang, Anqi Zhao, Feiyu Zu, Jianzhou Zhang, Mengzi He, Hongru Yuan, Ao Yang, Chenxi Wang, Di Zhang
Journal of Orthopaedic Surgery and Research.2024;[Epub]     CrossRef
Prodrome to Seizure in Transforaminal Endoscopic Surgery: A Series of 9 Cases
Ajay Krishnan, Vikrant Chauhan, Devanand Degulmadi, Shivanand Mayi, Ravi Ranjan, Mirant B Dave, Shiv Kumar Bali, Pranav Ravi Charde, Abhijith Anil, Preety A Krishnan, Bharat R Dave
Journal of Minimally Invasive Spine Surgery and Te.2023; 8(1): 105.     CrossRef
Lumbar Foraminal Stenosis Is a Combined Pathology With Spinal Canal Stenosis, Leading to the Emergence of New Concepts in Spinal Endoscopic Approaches for Its Treatment
Ji Yeon Kim, Chien-Min Chen, Yukoh Ohara
Journal of Minimally Invasive Spine Surgery and Te.2023; 8(2): 133.     CrossRef
Clinical Effect of Minimally Invasive Microendoscopic‐Assisted Transforaminal Lumbar Interbody Fusion for Single‐Level Lumbar Disc Herniation
Gang Chen, Long Biao Li, Zhitao Shangguan, Zhenyu Wang, Wenge Liu, Jiandong Li
Orthopaedic Surgery.2022; 14(12): 3300.     CrossRef